ناراحت شدن
دسـت مـــا نیست اما
ناراحت ماندن دست ماست ،
پس اجازه ندهیم که
رفتار تلخ دیگران در ما اثر کند
و روزگارمان را تلخ کند …!!

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌