طوری حرف بزن که گویی رویاهایت در حال تحقق است، جوری رفتار کن که انگار رویاهایت به واقعیت پیوسته است.
قدمهایت را با ایمان بردار اینگونه خداوند رویاهایت را محقق میکند.