"عصرتون" به
قشنگی بهشت
به زیبایی گلها
به شـادی....

لبخند رضایت مادر
و به ‌محکمی
"پیوند قلب هـا"
که یاد آور خوبیهاست....

عصر زیبای پنجشنبه تون بخیر ☕️