تنهایی تان را یا کسی قسمت کنید

که سالها بعد

شمارا همانگونه که هستید،

دوست بدارد...

با موی سپیدتان،شیار زیر چشمتان،و لرزش دستانتان...