همیشه میدانستم

که تقدیر من

دل باختن به دیوانه ایست

که زبان خود را هم نمیفهمد....