بقال گفت :

سیگار گران شده ،

ترک نمیکنی ؟

با خودم گفتم :

کاش بدانی چقدر گران تمام شد

تا سیگاری شدم...!!!‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌