ز روزگار، مرا خود همیشه دردی بود،

غم تو آمد و آن را هزارچندان کرد.