من تصور می‌كنم بهترين تعريفی كه می‌توان از انسان ارائه كرد اين است:

انسان عبارت‌ست از موجودی كه به همه‌چيز عادت می‌كند اما نپرسید چگونه..!