چطور میشه عشق رو انکار کرد..

شوقی که آدم تودلش داره.

مگه میشه بمیری و وانمود کنی زنده ای؟!میشه ادعا کنم تو مال من نبودی؟؟

نمیشه...