مگذار دیگران نام تو را بدانند ...

همین زلال بی‌کرانِ چشمانت

برای پچ پچ هزار ساله‌ی آنان کافی‌ست💙