:
" دنیا پر از وفور و فراوانی است و من بابت اینهمه نعمت شکرگزاری می کنم و می دانم درهای فراوانی برایم گشوده است