وقتی خــداوند دست به قلــم می شود
بهتــــرین و زیبـاترین را نقـاشی
می کند
پس خــــداوند همیـــــشه قشنـــــگ ترین ها را
برای شمارقــم خواهد زد
امیدوار باشید