اگر هیچ چیز را

برای شکرگذاری نیافتی

نبضت را بگیر ...
تو هنوز زنده ای و فرصت تغییر داری...
امروز روز تغییر است...
پس با شهامت تلاش کن.