و عشق اگر

با حضور همین روزمرگی ها

عشق بماند!

عشق است...