مهربان باشید چون

تمام کسانی که میشناسید

همگی درگیر جنگی

سخت هستند!