کسی که بدونه شما ناراحتید و بذاره با این حال روزاتون رو سپری کنید و شبها غمگین بخوابید، هیچکستون نیست emoji