زندگی خیلی کوتاهه

اونو با افرادی سپری کن

که باعث میشن بخندی

و احساس دوست داشتن کنی