کاش بودن ها را عکس نمیگرفتیم

که نبودن ها آینه دق شوند