گاهی

مجبوریم از یک روز شروع کنیم

به فراموش کردن...!

به روی دلمان

به روی خاطراتمان

و به روی زندگیمان نیاوریم

که اصلا کسی را داشتیم

که اصلا کسی را دوست داشتیم....