چند روز که نباشی؛

نبودنت،

عادی میشود !

حتی برای

خاص ترین آدم های زندگی ات...