مرگ یعنی بروی تا قدمِ آخرِ عشق...

و بگویند: بمان...

وصلتتان قسمت نیست...