وقتی یه نفر رو همش ببخشی

این فرصتو ازش میگیری که بفهمه

هر اشتباهی ، یه تاوانی داره...