درد که همیشه درد نمی مونه،

یا درمون میشه، یا آدم بهش انس می گیره...