به خودت برس

هیچ کس تو این دنیا

تورو اندازه خودت دوست نداره

تو تنها کسی هستی كه

به خودت دروغ نمیگی

به خودت خیانت نمیکنی

خودتو هیچوقت تنها نميذاري

"تو" تنها کسی هستی كه

دلتو نميشكونی...🌿♥️