باید بهمون یاد میدادن انسان بودن رو اينکه باهم مهربون باشیم و احساسات هم رو به سخره نگيريم

اما به جاش چی یاد گرفتیم؟

بجنگ! برنده باش! اول شو!

هیچوقت نگفتن،

اینجوری یه نفرو دوست داشته باش

اینجوری حواست باشه دل آدما نشکنه

هیچوقت...