.«خوُشبَخـــتی» یَعنی لِذَت بُردُن

از چیزهآی کوچَک بآ کَسی کِه

«دوستِش‌دآری»..💍💕⊲.