هیچکس سرش انقدر شلوغ نیست که زمان از دستش در برود و تو را از یاد ببرد!

همه چیز برمیگردد به اولویت های ذهن آن آدم...

اگر کسی، به هر دلیلی، تو را از یاد برد، فقط یک دلیل دارد :

 تو جزء اولویت هایش نیستی... کوئیلو