يك كلمه،

يك كلمه را به خاطر بسپار و ديگر مشكلی نخواهی داشت.

كلمه ی "متفاوت" را به ياد داشته باش.

تو با هر كس ديگر در دنيا فرق داری