غم آخرت باشد در دنیایی که هر روز غم نویی از راه می‌رسد آرزوی بیهوده‌ای‌ست. پس به‌جایش می‌گویم آخرِغمت باشد، که یعنی این آخرین حد اندوهی باشد که سر راهت قرار می‌گیرد، که یعنی هر چه اندوه پس از این می‌آید سبکتر باشد و کم‌دردتر و قابل‌تحمل‌تر.آخرِ غم همه باشد این روزهای تیره.