میانِ آغوش‌های نا اَمن،

دنبال امنیت می گردی

کمی بایست

خود را در آغوش بکش

تا زمین کمی آهسته‌تر بچرخد،

تا سرگیجه‌ات کمتر شَود،

شاید دیگر نیازی نباشد

خود را به آغوشِ کسی بیاویزی

تو هیچ وقت منتظر خودت نبودی

تا خود را در آغوش نکشی

آغوشِ تونیز برای

کسی اَمن نخواهد شد

کمی بایست،

خود را در آغوش بکش