پنج میلیارد آدم روی این کره‌ی خاکی زندگی می‌کنند ولی آدم فقط عاشق یکی از آنها می‌شود. یک انسان به خصوص

هیچوقت هم دوست ندارد او را با کس دیگری عوض کند