‏من آدمایی که فقط توی خوشحالی‌‌ باهامن رو میخوام چیکار؟ من آدمایی که وقتی ناراحتم و نیستن رو میخوام چیکار؟

‏من آدمایی که فقط به فکر خودشونن رو میخوام چیکار؟ من آدمایی که دو‌ روز بگذره نمیتونن حالم رو بپرسن میخوام چیکار؟

‏واقعا میخوام چیکار؟