ترس ت را زمين بگذار و

دستانت را در دستانم!

غرور را كنار بگذار و

شانه هايت را كنارِ شانه هايم!

حيفِ تقويم است،

يك پاييز ديگر را هم ورق بخورد و

هيچ تاريخى را به اسم خودمان ثبت نكرده باشيم!

باور كن

هوايش جان ميدهد براى دلبرى

براى دل بردن از يار

براى نفس كشيدن

براى قرارهاى از پيش تعيين نشده

اين روزها

به ما

به يك،حالِ خوبِ مشترك نياز دارد...