نه برف مرا می‌ترساند

و نه سرما...

ولى در اين حجم سنگين تنهايى‌ام

براى گرم شدن بهانه‌ای ندارم

جز اينكه

دوستت داشته باشم...💙