کسایی که منتظرن یکی بیاد حالشون رو خوب کنه، به بد بودن حالشون تا ابد میگن تقدیر