اگر زمستان بگوید بهار در قلب من است

چه کسی زمستان‌را باور می‌کند؟

در هر نقطه‌ای عشقی نهفته است.