من همیشه میگم که ما همه احساسی عمل میکنیم.. چه منطقی چه غیر منطقی هردو جزئي از احساس هستن. هر کسی که میگه من منطقی عمل کردم بر اساس منطق خودش عمل کرده و این یعنی احساسی عمل کردن!

همه ما زاده یک احساس هستیم: احساس نیاز. هیچ کدوم از ما منطقی به وجود نیومدیم و چجوری از انسانی که به دنیا اومدنش براساس احساس بوده انتظار منطقی بودن داریم؟