کـاش

هیچ گذشته‌ای باهم نداشتیم

آن‌وقت من میتوانستم

بـه تـو زنگ بزنم

و بی‌دلخوری حالت را بپرسم.

چقدر پرسیدنِ حالِ ساده‌ات

بعید شده حالا...