اعتراف !

یک وقت‌هایی گفته‌ام که حوصله آدمها و معاشرت را ندارم. دروغ گفته‌ام. این‌ها را زمانی گفته‌ام که یا تنها بوده‌ام یا از آدم‌ها رنج دیده‌ام.

آدمی به معاشرت به حرف به خندیدن زنده است.

آدمها فلوکستین و کدئين زندگی هستند. خوب‌ها را قورت بدهید و در قلبتان نگه دارید.