تاریخ را کنار بگذار،

جغرافیا مهم تر است.

تو کجایی...؟