باد تنهاست

و هرچه را بیشتر می‌خواهد

بیشتر از خود دور می‌کند...