گاهی لازم است
زندگی‌مان کاملا زیر و رو شود
تغیر کند و از نو چیده شود
تا ما را به جایی برساند
که شایسته اش هستیم...