درختی نيست كه از بادها نلرزد و آدمی نيست كه در زندگی شكست نخورده باشد و دچار ناملایمات نشده باشد، ولی فقط ريشه دارها ميمانند ....