ادب مدرک نیست!
ادب لباس گران پوشیدن نیست،
ادب بالای شهر زندگی کردن نیست!

ادب ماشین خوب داشتن نیست،
ثروت و مدرک ادب نمی آورد،

ادب در ذات آدمهاست که با
تربیت و آموزش صحیح به بار می نشیند،

ادب یعنی به همسرت امنیت،
به فرزندت محبت ,به پدر و مادرت خدمت
و به دوستانت شادی را هدیه کنی
و
معنای را درک کرده باشی
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌