چه زیباست با انسانی آشنا بشوی که انگار سالهاست میشناسیش و چه زیباتر هدیه ای از این دوست بگیری که دنیایت را و اطاق تنهایی هایت را رنگی بپاشد از جنس معرفت