هیچ وقت آدم هارا

با انتظار

امتحان نکنید

انتظار آدم هارا عوض میکند.