نيامدی و نچيدی انار سرخی را

كه ماند بر سر اين شاخه

تا زمستان شد

درخت‌ها همه عريان شدندُ

دی ماه شد

و باد آمد و باران گرفت و طوفان شد...