همین امروز

این تئوری مزخرف را که

دوست داشتن نیازی به گفتن ندارد

فراموش کن!

یادت باشد قوی‌ترین حس‌ها

اگر پرستاری و مراقبت نشوند

بیمار میشوند و می‌میرند

اتفاقِ عشق را

برای خودت و اطرافيانت زیباتر کن...