بزرگترين گناه

نشاطی است كه از غم ديگران حاصل بشود...