یه‌روز خدا میشینه جلوت، فیلمِ زندگیِ ایده‌آلتو پلی میکنه، پوزخند میزنه و میگه:

جهنمی در کار نیست، بشین تماشا کن چه‌جوری میتونستی زندگی کنی ولی صرفِ آدمای بیخود کردی.

ببین چه‌جوری میتونستی آزاد باشی ولی جلوشون نایستادی.

ببین چقد میتونستی خوشحال باشی ولی حسرت خوردی!

جهنمِ واقعی اینه